​AYA lexicon: veelvoorkomende energietermen

 
De energiewereld heeft een aparte terminologie. PPA’s, clicks, asset management,… We gidsen je met plezier door het energielexicon.

Asset management van je hernieuwbare energieproject omvat alle taken die nodig zijn om een optimaal resultaat te bekomen. Bij een zonne-installatie bijvoorbeeld, zijn dit de belangrijkste taken van een asset manager:


  • Toezicht: Monitoring van de prestaties van het zonnesysteem en het snel opsporen en verhelpen van storingen. 


  • Onderhoud: Planning en uitvoering van preventief en correctief onderhoud om de prestaties van je zonnepark te maximaliseren en de levensduur ervan te verlengen.


  • Rapportage: Periodieke verslaggeving over de prestaties van het zonnepark, inclusief de energieopbrengsten en -kosten.


  • Financieel beheer: Financieel beheer van het zonnepark, inclusief het beheer van de operationele kosten.


  • Contractbeheer: Het beheren van de contracten met de verschillende belanghebbenden van het zonnepark, waaronder de energieleveranciers, onderhoudsbedrijven en verzekeringsmaatschappijen.


  • Regelgeving en naleving: Zorgen voor de naleving van alle wettelijke en reglementaire vereisten rond het zonnepark, zoals milieuwetgeving, belastingen en verzekeringen.


Het injectietarief of de terugleververgoeding is de financiële compensatie die je krijgt van je energieleverancier voor de elektriciteit die je hernieuwbare energiebronnen (zoals zonnepanelen) produceren, maar die je zelf niet meteen kan verbruiken. Je geeft die ‘extra’ elektriciteit aan het stroomnet af en ontvangt een vergoeding van je energieleverancier.


Groene stroom wordt geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen zoals bijvoorbeeld zon, wind, water of hoogcalorische biomassa.

Grijze energie is energie die wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn, in tegenstelling tot groene energie, uitputtend en eindig. De winning en omzetting van grijze energie is milieubelastend en dus niet duurzaam.

Een PPA of Power Purchase Agreement is een koop- en leveringsovereenkomst voor elektriciteit. De overeenkomst omvat de voorwaarden voor deze levering, zoals de hoeveelheid te leveren elektriciteit, de prijs, betalingscondities etc.

Bij een corporate PPA gaat het om een overeenkomst tussen bedrijven, en is er geen directe tussenkomst van een energiebedrijf. Een bedrijf produceert hernieuwbare energie via een productie-installatie, zoals bijvoorbeeld een windpark of een zonnepanelenpark. Een zakelijke partner neemt een vastgelegde hoeveelheid energie af tegen een afgesproken prijs. Via de CPPA verkleint de producent het marktrisico van het project.

Met clicks bepaal je wanneer je energie aankoopt. Zo speel je flexibel in op de fluctuaties in de energiemarkt en beperk je je financieel risico. Een doeltreffende clickstrategie vergt een goede kennis van de energiemarkt en tendensen.

DSR of Demand Side Respons, is een strategie om flexibel met energieverbruik om te gaan. Het doel van DSR is om de elektriciteitsvraag en het aanbod beter op elkaar af te stemmen, en het elektriciteitsnet in evenwicht te brengen. Bedrijven kunnen hun verbruik verminderen door gebruik te maken van on-site energieproductie, energieopslag, verschuiving van de vraag naar een ander tijdstip, …

Een fotovoltaïsche installatie of zonnestroominstallatie. Deze zet zonlicht om in elektriciteit. In zo’n installatie verzamelen de zonnepanelen zonne-energie, en verandert een omvormer of inverter de verzamelde gelijkstroom naar wisselstroom.

Afkortingen en eenheden in de energiewereld

kilowattuur, eenheid om een hoeveelheid (elektrische) energie uit te drukken. 1kWh = 1000 Wh = 3.600.000 joule

megawattuur, 1MWh = 1000 kWh

gigawattuur, 1GWh = 1000 MWh

terawattuur, 1TWh = 1000 GWh

Engelse afkorting voor Photo Voltaic. Van licht elektriciteit maken.

Garantie van oorsprong. Hiermee wordt de oorsprong van geproduceerde energie bewezen.

LET'S TALK

Wil je inzicht verwerven 
in de energiemarkt? 
Neem contact en creëer 
waarde voor je onderneming.


Ik accepteer de voorwaarden van het privacybeleid.